perjantai 19. heinäkuuta 2013

Kaupunkiekologeja liikkeellä?

Sarjassamme hauskoja löytöjä. Yleiskaava.fi-sivuston kommenttipalstat ovat käyneet keväällä kuumana, ja siellä on pitänyt ääntä mm. nimimerkki Kaupunkiekologi. Esimerkiksi täällä. Hänen ajatuksensa allekirjoitan sataprosenttisesti. Eikä ihme, tämän blogin aiheitahan hänenkin kirjoituksensa käsittelevät: ekosysteemipalveluita, luonnon dynamisen luonteen ymmärtämistä ja niin edelleen.

Sitten tossa taannoin eksyin - en tiedä oikeastaan yhtään enää, mitä kautta - edellisen yleiskaavan lausunto-vastinepaperin äärelle. Ja sielläkin sivulla 11 esiintyy joku kaupunkiekologiasta selvästi tajuava henkilö - lienevätköhän sama ihminen? Lainaan:


L38
Käsittelen aluksi "Maankäytön kehityskuva" -muistiota.
Raportissa lähinnä osassa 4, (Viheralueet ja
rakennuskulttuuri), Esimerkiksi 'Seudulliset
painotukset' -osa (s. 9-10) kohdentuu muihin
seikkoihin eivätkä viherympäristö ja kaupunki-
luonnon monimuotoisuus tule suoranaisesti
esille "Seudulliset painotukset" -taulukossa.
Tosin voidaan ajatella, että viherympäristö si-
sältyy "hyvä asuinympäristö" -kohtaan.
Viheralueiden ja luonnon monimuotoisuuden
säilymisen kannalta on myönteistä, että uudis-
rakentaminen suunnataan ensisijaisesti jo ker-
taalleen rakennetuille alueille (kohta 5.4., s53).
Jo kertaalleen rakennetuille alueille rakennet-
tavat viheralueet voisivat muodostaa ikään
kuin kaupunkiekologisen kokeen siitä, millaista
kaupunkiluontoa saadaan 'tehtyä" jo rakenne-
tuille alueille.
Tällaisten viheralueiden luominen ja niiden ke-
hittymisen seuraaminen loisi myös hedelmälli-
sen yhteistyömahdollisuuden kaupunkisuunnit-
telijoiden ja kaupunkiekologien tutkijoiden välil-
le. Joutomaiden ja muiden vastaavien alueiden
suunnittelu palvelemaan sekä virkistyskäyttöä
että monimuotoisuuden turvaamista ('moni-
muotoisuuden lisäämisalueet') olisi ilmeinen
yhteistyöhanke suunnittelijoiden ja kaupunkie-
kologien välillä.
Esimerkiksi ns. "hallittu hoitamattomuus" -
lähestymistavan kehittäminen käytännön me-
netelmäksi olisi sekä kaupunkiekologisesti että
todennäköisesti joutomaa-alueiden suunnitte-
lun ja hoidon kannalta mielekästä.
Tutkimukset ovat osoittaneet että monimuotoi-
suuden säilyttämisessä korostuu monimuotoi-
suutta ylläpitävien laajempien ekologisten ko-
konaisuuksien ja ekologisten prosessien tur-
vaamisen tärkeys. Luonto- ja erityisesti kau-
punkiluonto - on dynaamista ja uudistumisky-
kyistä, mutta meidän on huolehdittava siitä,
että dynamiikkaa ja uudistumiskykyä ei tukah-
duteta. Tässä tulee myös pitää mielessä kau-
pungin historia ja erityisesti kulttuurihistorian ja
ekologian kytkennät, joita sivutaan jaksossa
7.6. Näiden ekologisten ja historiallisten "lain-
alaisuuksien" kytkentöjen viemisessä käytän-
nön kaupunkisuunnitteluun ja viheralueiden
hoitoon näen jälleen yhteistyömahdollisuuden
kaupunkiekologien (ja muiden kaupunkitutki-
joiden) sekä kaupunkisuunnittelijoiden välillä.
Tässähän tulee sellainen olo, ettei ole aivan yksin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti