lauantai 4. helmikuuta 2023

Mikä EU:n kaupunkiluonnon ennallistamisasetuksessa hiertää?

EU:n ennallistamisasetusluonnos puhututtaa. YLE:n uutisessa 1.2.23 Uudenmaan liiton maakuntakaavoittaja tuskaili, kuinka asetuksen kaupunkiluontoa koskeva 6-artikla tekee kaupunkien rakentamisen ihan mahdottomaksi. Uutta viheraluetta pitäisi Helsinkiinkin jutun mukaan taikoa reilu 35 neliökilometriä.

Tutkailin sitten hieman asetusluonnosta. Tämä kirjoitus perustuu parin iltapäivän mittaiseen selailuun, eli tulkintani saattavat olla vääriä. Jos näin on, otan kommentteja mieluusti vastaan. Olen lukenut taustaksi itse asetustekstiä sekä Uudenmaan liiton kannanoton.

Kokonaisuutena asetusluonnoksesta jää hyvin ristiriitainen fiilis. Toisaalta tavoitin sitä henkeä, että rakennettujen alueiden viherryttämiseen pitäisi ottaa uusi vaihde Euroopan laajuisesti, mikä kuulostaa järkevältä, mutta toisaalta valitut mittarit eivät oikein tunnu kannustavan tähän.

Sanottakoon myös heti alkuun, että kaupunkiluonnon näkökulmasta asetustekstissä painotetaan minun nähdäkseni ekosysteemipalveluja, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen sellaista, eli kaupunkivihreä ei korostu ensisijaisesti luonnonsuojelukysymyksenä toisin kuin muiden elinympäristöjen tapauksessa. Kuten varmasti oikein on.

Mitä 6-artikla oikein vaatii?

Artikla kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti. Lisäsin oheen myös englanninkielisen version:

"6 artikla
Kaupunkien ekosysteemien ennallistaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaupunkien viheralueita ja puiden latvuspeittävyyttä ei menetetä nettomääräisesti vuoteen 2021 verrattuna missään kaupungeissa eikä pienemmissä kaupungeissa tai esikaupungeissa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaupunkien viheralueiden kansallinen kokonaispinta-ala kasvaa kaupungeissa sekä pienemmissä kaupungeissa ja esikaupungeissa vähintään kolmella prosentilla kaupunkien sekä pienempien kaupunkien ja esikaupunkien vuoden 2021 kokonaispinta-alasta vuoteen 2040 mennessä ja vähintään viidellä prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) puiden latvuspeittävyys on vähintään 10 prosenttia kaikissa kaupungeissa sekä pienemmissä kaupungeissa ja esikaupungeissa vuoteen 2050 mennessä; ja

b) saavutetaan nettolisäys kaupunkien viheralueissa, jotka integroidaan nykyisiin ja uusiin rakennuksiin ja infrastruktuurihankkeisiin, myös perusparannusten ja uudistamisen avulla, kaikissa kaupungeissa sekä pienemmissä kaupungeissa ja esikaupungeissa."

"Article 6
Restoration of urban ecosystems

1. Member States shall ensure that there is no net loss of urban green space, and of urban tree canopy cover by 2030, compared to 2021, in all cities and in towns and suburbs.

2. Member States shall ensure that there is an increase in the total national area of urban green space in cities and in towns and suburbs of at least 3 % of the total area of cities and of towns and suburbs in 2021, by 2040, and at least 5 % by 2050. In addition Member States shall ensure:

(a) a minimum of 10 % urban tree canopy cover in all cities and in towns and suburbs by 2050; and

(b) a net gain of urban green space that is integrated into existing and new buildings and infrastructure developments, including through renovations and renewals, in all cities and in towns and suburbs."

Kaupunkien viheralue (urban green space) määritellään asetustekstin määritelmässä (3-artikla) näin:

"’kaupunkien viheralueella’ [tarkoitetaan] kaikkia vihreitä kaupunkialueita, lehtimetsiä, havumetsiä, sekametsiä, luonnonniittyjä, nummia, kasvuvaiheessa olevia metsiä ja vähäkasvisia alueita…"

"‘urban green space’ means all green urban areas; broad-leaved forests; coniferous forests; mixed forests; natural grasslands; moors and heathlands; transitional woodland-shrubs and sparsely vegetated areas"

Ja vielä ylempänä johdanto-osiossa näin:

"(43) Kaupunkien viheralueita ovat muun muassa kaupunkimetsät, -puistot ja -puutarhat, kaupunkifarmit, puistokadut, kaupunkiniityt ja pensasaidat…"

"(43) Urban green spaces include urban forests, parks and gardens, urban farms, tree-lined streets, urban meadows and urban hedges…"

Viheralueita parantavista toimista puhutaan näin:

"(44) Jotta voidaan varmistaa, että kaupunkien viheralueet tarjoavat jatkossakin tarvittavia ekosysteemipalveluja, niiden häviäminen olisi pysäytettävä ja niitä olisi ennallistettava ja lisättävä alueella muun muassa integroimalla vihreä infrastruktuuri ja luontoon perustuvat ratkaisut paremmin kaupunkisuunnitteluun ja integroimalla vihreä infrastruktuuri, kuten viherkatot ja vihermuurit, rakennusten suunnitteluun."

"(44) In order to ensure that urban green spaces continue to provide the necessary ecosystem services, their loss should be stopped and they should be restored and increased, inter alia by better integrating green infrastructure and nature-based solutions into urban planning and by integrating green infrastructure, such as green roofs and green walls, in the design of buildings."

Eli tähän mennessä näyttää ihan hyvältä. Kaupunkivihreäksi lasketaan melko lailla kaikki kasvullinen ala, ja sitä pitäisi lisätä esimerkiksi vihreän infran ja luontopohjaisten ratkaisujen kuten viherkattojen ja katupuiden keinoin. Kaupunkivihreän kokonaismäärä tulisi pysyä vakiona, eli jos jossain rakennetaan vihreän päälle, tulisi vastaava määrä taikoa muualle esim. viherkattoina ja -seininä tai asfaltin korvaamisena kasvillisuudella.

Tässä vaiheessa lukemista en voi välttyä ajatukselta, että asetustekstin suomennus aiheuttaa turhaa hämmennystä. Kun kaupunkien viheralueiksi lasketaan kaikki metsistä pihoihin, pensasaitoihin ja viherkattoihin, kääntäisin itse urban green space -termin kaupunkien viheralaksi, siinä missä viheralue viittaa ainakin omassa kielikorvassani enemmän virkistykselle varattuun alueeseen (vrt. engl. green area). Eli kaupunkien viheralan nettoväheneminen tulee estää, ja viheralaa tulee lisätä esimerkiksi viherkatoilla yms. vihreällä infrastruktuurilla. Ja jos puita kaadetaan, niin vastaavasti istutetaan uusia. Tällainen käännös ohjaisi pois ajatuksesta, että Helsinkiin pitäisi raivata uutta puistoa, siis viheraluetta.

Eli kaikki hyvin tähän asti. Viherrytettävää pintaa Helsingissäkin kyllä riittää (ks. alempana).

Mutta sitten seuraa pari muttaa:

Ensinnäkin viherrytettävä pinta-ala tulee laskea hallinnollisen alueen (kaupungin) kokonaispinta-alasta. Ei siinä mitään, mutta esim. Helsingillä rannikkokaupunkina siinä on kevyt 200:n % ero, lasketaanko Helsinkiin hallinnollisesti kuuluvat merialueet kaupungin kokonaispinta-alaan vai ei. Uudenmaan liiton materiaaleissa on tarkasteltu, että Helsingin maa-alueista 5 % viheralan lisäystavoite tarkoittaisi 10,7 km2 lisää viheralaa. Merialueet mukaan luettuna vaatimus on jo ne mainitut 35,5 neliökilometriä. Eli joka tapauksessa asetuksessa on selvennettävä, miten merialueet vaikuttavat pinta-alalaskentaan.

(Tähän väliin pieni viranomaisviestintä- ja mediakritiikki. Jos pinta-alavaatimuksen haarukka on 11-35 km2 riippuen siitä tulkinnasta, mikä lasketaan kaupungin kokonaispinta-alaksi, olisi tämä hyvä tuoda haastattelussa ilmi. Se, että isketään tiskiin vain suurin luku kertomatta, mistä se muodostuu, antaa kuvan aika äärimmäisestä tulkinnasta. Jos olisi siis sanottu ”jopa 35 km2” tai ”pahimmillaan 35 km2”, ei minulla olisi nillitettävää. Ellei EU:sta ole tässä välissä vahvistettu, että meriala lasketaan mukaan.)

Toinen, mahdollisesti ei-triviaalimpi huomio koskee sitä, miten viherryttämisen etenemistä mitataan. Asetusteksin määrittelyssä (3. artikla, kohta 13) lukee:

"kaupunkien viheralueilla tarkoitetaan vihreitä alueita -- laskettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/696 perustetun Copernicuksen maakartoituspalvelun toimittamien tietojen perusteella"

Copernicus on eurooppalainen satelliittikuviin perustuva maanpeiteluokittelupalvelu. Tekstissä luetellaan maanpeiteluokkia, joiden oletan viittaavaan Corine-maanpeiteluokkiin. Corine on rasterimuotoinen maanpeitekartta, jonka resoluutio on 20 x 20 m. Eli pahimmillaan se, onko viheralaa lisätty vai ei, mitataan 20 metrin ruuduilla! Näin karkea mittari voikin todella tarkoittaa sitä, että rakennettua pinta-alaa pitäisi laajalti muuttaa viheralueeksi, jotta viiden prosentin lisäystavoite täyttyy.

Lisäksi asetuksen ilmeinen puute koskee sitä, mitä kuntia asetus koskee ja mitä ei. Määrittelyissä on todellakin jotain pielessä, jos asetus koskee Espoota, Lohjaa ja Karkkilaa, mutta Kirkkonummea ei.

Lähde: Uudenmaan liitto

Jos tarkastellaan esimerkiksi Helsinkiä, asetustekstistä voi siis sopivilla tulkinnoilla päätyä hyvin erinäköisiin lopputuloksiin. Ehkä tämä osaltaan selittää, miksi jotkut pitävät asetusta ihan fiksuna, ja jotkut KAIKKI MENI -osastona. Esittelen tulkinnat nyt.

 

Suopea tulkinta

Lähdetään siitä, että kaupungin kokonaispinta-alaan ei lasketa merialuetta. Eihän meriä mainittu vaalittavien kaupunkiviheralueiden listassakaan. Merialueiden sisällyttäminen kokonaispinta-alaan olisi niin ilmeinen lapsus – eihän ne EU:ssakaan VOI olla niin tyhmiä – että voimme turvallisesti sopia keskittyvämme vain maapinta-alaan. Viherpinta-alaa tulisi siis lisätä kaupunkiimme 10,7 neliökilometriä.

Lähdetään myös siitä, että Corine-maanpeiteluokittelua ei tarvitse käyttää, kun meillä kerran on tarkempaa aineistoa olemassa. Näin ollen viherpinta-alan lisäys viherkatoilla, katupuilla jne. saadaan näkyviin.

Helsingissä on HSY:n maanpeiteaineiston (2020) mukaan n. 26 km2 aluetta luokassa ”muu päällystetty alue”. Tämä lukema ei sisällä teitä tai rakennuksia. Näistä kohteista on helppo aloittaa. Hoidetaan alkuun vaikka ne kantakaupungin pihat kondikseen.

Lähde: HSY:n maanpeiteaineisto 2022. Kuvassa mustalla "muu vettä läpäisemätön pinta", minkä ei pitäisi sisältää rakennuksia tai teitä. Tällaista alaa on yhteensä n. 26 km2.

 

Pessimistinen tulkinta

Lähdetään siitä, että ne on EU:ssa todella niin tyhmiä, että kunnan hallinnollinen kokonaispinta-ala on se mikä on, ja Helsingissä se sisältää merialueet. Tällöin viherrytettävää alaa tulee se 35 km2. (Sanottakoon, että ymmärrän ihan hyvin virkakunnan huolen, että jos tätä tulkintaa ei aktiivisesti estetä, se on vaarana tulla toteen.)

Viherrytettävien toimien edistymistä todella seurataan Corine-manapeiteluokittelun perusteella, joten viheralan lisäys vaatii laajojen rakennettujen alueiden muuttamista viheralueiksi, pienipiirteinen viherryttäminen ei riitä.

Lopputulos on juuri tuo, mitä YLE:n uutisessa uhkakuvana maalaillaan. Tuollaisessa mallissa Helsingin kannattaa maksaa joka vuosi vaikka millaiset uhkasakot, sillä noihin tavoitteisiin ei ole mitään mahdollisuutta päästä.

 

Musta hevonen: taantuvien maakuntakaupunkien viherrytys

Mieleeni tuli spontaanisti kolmaskin tulkinta. Artiklassahan edellytetään, että kaupunkien viherala kasvaa 5 % nykyisestä kansallisella tasolla. Toisin sanoen Suomen valtion tulisi varmistaa, että koko Suomen tasolla kaupunkien viheralueiden määrä lisääntyy, vaikka jossain kaupungissa määrä vähenisikin.

Näin ollen kasvavien kaupunkien kasvu tulisi kytkeä siihen, että taantuvissa kaupungeissa rakennettua alaa – tyhjilleen jääneitä rakennuksia, käyttämättömäksi jääneitä parkkipaikkoja jne. – muutettaisiin vihreäksi. Sopivilla kohteilla ja tarpeeksi vähäisellä hoidolla näistä kohteista voisi muodostua lajistoltaan hyvinkin omalaatuisia ympäristöjä, joten tällä systeemillä olisi ihan biodiversiteettivaikutusta.

(Ja ei, en ollut erityisen tosissani.)

 

Terveisiä Brysseliin

Ennallistamisasetus on kokonaisuudessaan askel oikeaan suuntaan: luontokadon torjuminen on kriittinen kysymys koko Euroopassa, myös Suomessa. Kaupunkiluontoa koskeva artikla sisältää kuitenkin pari selkeää valuvikaa, jotka on saatava kuntoon.

1.      Viherryttämistavoitteen määräytyminen. Viisi prosenttia kunnan hallinnollisesta kokonaisalasta on Suomeen kaupunkeja ajatellen järjetön tavoite. Triviaali parannus on kirjoittaa auki, että merialueita ei lasketa kokonaispinta-alaan (”vuoden 2021 kokonaispinta-alasta, poislukien merialueet”).

Mutta oikeastaan sekin muotoilu on huono suomalaiskaupungeille, joihin on liittynyt laajoja maaseutukuntia: Kuopio, Rovaniemi jne. Viherrytystavoite tulisi siis laskea kunnan rakennetun alan perusteella. Tämän näkee yllä mainituista Corine-aineistoista, EU:n ylläpitämästä Urban atlaksesta jne. Helsingissä tällaisia alueita on, mikäli Uudenmaan liiton pdf:ää oikein tulkitsen, 119 km2, josta viisi prosenttia olisi n. 6 km2.

Suoraan sanoen kasvavissa kaupungeissa sekin on iso vaatimus, kun viheralan nettovähentämättömyys otetaan huomioon. Sehän tullee itsessäänkin käytännössä johtamaan kategoriseen viherkattorakentamiseen, asfalttikenttien puistottamiseen ja niin edelleen. Ehkä realistisempi tavoite olisikin viheralan nettovähentämättömyyden lisäksi esim. kahden prosentin lisäys 2050 mennessä. Mene ja tiedä.

2.      Viherryttämisen mittaaminen. Asetuksessa mainitut menetelmät viheralan kartoittamiseksi ovat aivan liian karkeita, jos tavoite ei siis todella ole purkaa kaupunginosia. Tässä asiassa käytettävän kaukokartoitusmittarin tai muun työkalun herkkyys muodostuu kriittisen tärkeäksi tekijäksi, joka pitkälti määrittää, onko artiklan tavoite kunnianhimoinen, vai ihan vaan roskakori-tason epärealismia.

3.      Artiklan soveltamisala, eli se, minkä kuntien pitää noudattaa artiklaa ja minkä ei, pitää korjata. Nykyinen muotoilu synnyttää vapaamatkustajakuntia ja kannustaa perverssiin yhdyskuntarakenteeseen. EU:n biodiversiteettistrategiassa muistelisin muotoillun, että yli 20 000 asukkaan taajamien pitäisi laatia viherrytyssuunnitelma, ja äkkiseltään tämä rajaus olisi paljon fiksumpi. Eli viherryttämistä suunniteltaisiin isojen taajamien tasolla eikä kunnittain. Tällaiseen määrittelyyn EU:lla kai on jokin sopiva kaupungistumisaineisto.

Näillä korjauksilla oltaisiin nähdäkseni jo paljon lähempänä sitä, mitä asetustekstissä muutoin kaupunkiluonnon ekosysteemipalveluista ja sen sellaisesta puhutaan.

xxx

Asetustekstissä on valuvikoja, jotka pitää korjata. Mutta mielestäni koko asetuksen löyhentäminen yleispiirteiseksi sananhelinäksi tai kuolleeksi kirjaimeksi ei ole oikea tie. On täydellisen selvää, että yhteiskuntiemme tulee muuttaa perustavanlaatuisesti suhtautumistamme maan käyttöön ja planeetan rajallisuuteen. Kestävän maankäytön – maa- ja metsätalouden, rakentamisen, luonnonvarojen käytön – opettelu on tämän vuosikymmenen suuri projekti. Ja se muutos ei tapahdu niin, että luonnonsuojelu tai luonnon säästäminen on aina Jonkun Muun vastuulla. En sano, että esimerkiksi Helsinki olisi tässä suhteessa luokan heikointa tai edes keskiheikkoa ainesta, tai etteikö kaupunkiseutujen kestävän kasvun hallitsemisessa olisi muitakin näkökulmia kuin viheralan määrä. Mutta selvää on, että työtä on vielä tehtävänä, ja tämä työ koskee meitä jokaista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti